تصاویر طراحی سازه

متناسب با نیروهای به دست آمده از تحلیل پارچه در نرم افزار Easy، با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای Etabs ، SAP و Safe طراحی سازه انجام می‌شود. هم‌چنین جزئیات اتصالات بین سازه و پارچه در برنامه Solidwork طراحی می‌شوند.