چترهای باز و بسته شونده صحن عتیق حرم حضرت معصومه

atlas-tensile-structures-qom-canopies.jpg_product_product_product_product_product_product_product_product
 چترهای باز و بسته شونده صحن عتیق حرم حضرت معصومه  چترهای باز و بسته شونده صحن عتیق حرم حضرت معصومه  چترهای باز و بسته شونده صحن عتیق حرم حضرت معصومه  چترهای باز و بسته شونده صحن عتیق حرم حضرت معصومه  چترهای باز و بسته شونده صحن عتیق حرم حضرت معصومه  چترهای باز و بسته شونده صحن عتیق حرم حضرت معصومه  چترهای باز و بسته شونده صحن عتیق حرم حضرت معصومه  چترهای باز و بسته شونده صحن عتیق حرم حضرت معصومه

بزرگترین چترهای باز و بسته شونده اجرا شده در کشور

logo hazrat masoume holly shrine

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده