ورزشگاه کشتیرانی تهران

atlas-tensile-structures-keshtirani-stadium-02.jpg
ورزشگاه کشتیرانی تهران ورزشگاه کشتیرانی تهران ورزشگاه کشتیرانی تهران ورزشگاه کشتیرانی تهران ورزشگاه کشتیرانی تهران ورزشگاه کشتیرانی تهران

توضیح کلیدی درباره پروژه ورزشگاه کشتیرانی

irisl institute welfare services islamic republic iran logo

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده