فرودگاه بین المللی امام خمینی

emam-khomeini-int-airport-shade-atlas.jpg
فرودگاه بین المللی امام خمینی فرودگاه بین المللی امام خمینی فرودگاه بین المللی امام خمینی
توضیح کلیدی درباره پروژه فرودگاه امام خمینی
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده