المان پل بندر شهید رجایی بندرعباس

atlas-tensile-structures-eleman-bandar-rajaee-02.jpg
المان پل بندر شهید رجایی بندرعباس المان پل بندر شهید رجایی بندرعباس المان پل بندر شهید رجایی بندرعباس المان پل بندر شهید رجایی بندرعباس المان پل بندر شهید رجایی بندرعباس

توضیح کلیدی درباره پروژه پل بندر شهید رجایی

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده